Adatkezelési tájékoztató

A Szőlőszem Bölcsőde fenntartójaként a Két Kis Mazsola Nonprofit Kft. (továbbiakban mint Adatkezelő) és a Szőlőszem Óvoda fenntartójaként a Kis Mazsolák Egyesület (továbbiakban mint Adatkezelő) részéről az online és offline szolgáltatást igénybe ügyfelek tájékoztatása céljából.

I. Általános rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szabályozza és tartalmazza az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenként feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve az egyéb lényeges rendelkezéseket úgy az on-line, mint az off-line szolgáltatások igénybe vétele esetére.

A Kis Mazsolák Egyesület valamennyi személyes adat kezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A Kis Mazsolák Egyesület az ügyfelektől kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz. A Kis Mazsolák Egyesület elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Jelen Tájékoztató elsődleges célja az, hogy Kis Mazsolák Egyesület ügyfeleinek valamennyi szükséges információt biztosítsa, mely alapján személyes adataik kezeléséről tájékozott döntést hozhatnak.

A jelen Tájékoztató az Info tv. és az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezései alapján készült, mely jogszabályok esetleges módosítása és/vagy új vonatkozó jogszabály hatályba lépése esetére Kis Mazsolák Egyesület fenntartja magának a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Info tv. rendelkezései az irányadók.

A Tájékoztató mindenkor hatályos változata az alábbi linken érhető el: www.szoloszemovi.hu/adatvedelem

A Tájékoztató módosításáról a Kis Mazsolák Egyesület a Szőlőszem Bölcsőde és Óvoda honlapján tesz közzé értesítést.

II. Értelmező rendelkezések 

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 25. kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 27. kiskorú: az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. A kiskorú a házasságkötéssel nagykorúvá válik.

III. Alapelvek 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

IV. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul. A felvett adatok kezelésének jogalapja az érintettek Info tv 5. § (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása, illetőleg az ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és az ügyfél lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.

A 18. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy ügyfelek és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló ügyfelek hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges.
A felvett személyes adatokat a z Adatkezelő erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem ad át és különösen nem tesz ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).
Az Adatkezelő személyes adatot minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerez be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).
Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.
A Kis Mazsolák Egyesület ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az ügyfél a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel által kijelenti és megerősíti, hogy jelen Tájékoztatót megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ügyfél a weboldalon való kapcsolatfelvétellel, e-mailen keresztül történő kommunikációja által vagy adatainak, elérhetőségeinek a Kis Mazsolák Egyesület által fenntartott intézményekben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél önkéntesen megadott személyes adatait (név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám) valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat és a szolgáltatáshoz köthető információkat (kiskorú adatai, szerződés ideje és feltételei) – együttesen: Adatok – felhasználja a következő célokra: az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
  Az Adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag a Kis Mazsolák Egyesület számára önkéntesen megadott adatokat használja fel a tevékenységi körében.  Az Adatkezelő az adatokat a köznevelési intézményekre nézve kötelező együttműködésben használja fel, a következő köznevelési információs rendszerek által igényelt adatok formájában.
  Az ügyfelek adatait az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelés információs rendszerében (KIR), az Országos Szociális Információs Rendszer (MÜKENG), valamint offline adatbázisában tárolja.
 2.  Az adatok fizikai tárolási helyei
  Személyes  adatai  (vagyis  azok  az  adatok,  amelyek  az  Ön  személyével  kapcsolatba  hozhatók)  a következő   módon   kerülhetnek   a   kezelésünkbe:   egyfelől   az   internetes   kapcsolat   fenntartásával összefüggésben  az  Ön  által  használt  számítógéppel,  böngészőprogrammal,  internetes  címmel,  a látogatott    oldalakkal    kapcsolatos    technikai    adatok    automatikusan    képződnek    számítógépes rendszerünkben,  másfelől  Ön  is  megadhatja  nevét,  elérhetőségét  vagy  más  adatait,  ha  a  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.A   rendszer   működtetése   során   technikailag   rögzítésre   kerülő   adatok:   az   érintett   bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az  Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer  az  érintett  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az  Adatkezelő fér hozzá.

VIII.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

VIII.1   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

VIII.4   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból  a célból, amelyből  azokat gyűjtötték  vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
 • más jogalapja;
 • az érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az
 • adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az  adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:  a  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   közérdek   alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VIII.5   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok

felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

VIII.6   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VIII.7   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VIII.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

VIII.9   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

VIII.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

VIII.11 Adatvédelmi hatósági eljárás                                                         

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

VIII.12 Jogorvoslatok

Az érintett/ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.

A Kis Mazsolák Egyesület adatkezelésével összefüggő bármely kérdést, tájékoztatás-kérést vagy panaszt kizárólag írásos formában, tértivevényes postai levélben fogadunk. Ebben az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

 • Név és levelezési cím
 • A kérdés, tájékoztatás-kérés vagy panasz pontos megnevezése.

A levélhez kérjük továbbá csatolni az alábbiakat:

 • Fényképes személyazonosító igazolvány fénymásolata
 • A beadvány dátuma és saját kezű aláírás
 • Ha más nevében jár el, akkor hivatalos meghatalmazás az érintett részéről.

Az ajánlott, tértivevényes leveket erre a címre kérjük:
Kis Mazsolák Egyesület Kft.
2094 Nagykovácsi,
Szeles utac 5.

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási  hatóság, a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Kis Mazsolák Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Az adatkezelések időtartama Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok kezelésére a honlapon történő kapcsolatfevételkor, vagy egyéb szolgáltatás megigénylésétől (pl. intézményi regisztráció) kerül sor, a személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja nem valósul meg, illetve az ügyfél nem kéri azok törlését. A számviteli törvény szerinti megőrzési kötelezettség alá eső bizonylatokon feltüntetett személyes adatok kezelésének időtartama megegyezik a számviteli törvény által előírt megőrzési idővel. Az Info tv. értelmében a törlés esetén a korábban megadott adatokat a Kis Mazsolák Egyesület felismerhetetlenné teszi, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
  Amennyiben az ügyfél a kezelt személyes adatai törlését kéri, úgy ezen kérelmének teljesítésével egyidejűleg a regisztrációja törlésre kerül.XI. AdatbiztonságA Kis Mazsolák Egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa.  Ugyanakkor az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, a Adatkezelő által nem ismert módon az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért Kis Mazsolák Egyesület felelősséget nem vállal.

XII. Adatvédelmi tisztviselő

Név:  Pálmai-Csortos Linda

Telefonszám : 06-30-641-2614

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.